Salgsvilkår

Salgsvilkår

Følgende vilkår gælder for salg af varer og tjenester på www.lauritz.com.
Aftalen indgås mellem dig og Lauritz.com A/S, Dynamovej 11C, 2860 Søborg. CVR 24994570

Oprettelse som kunde
For at få adgang til at sælge varer og tjenesteydelser hos Lauritz.com, skal du oprette en kundekonto, læse og bekræfte vores købs- og salgsvilkår samt fortrolighedspolitik. Du skal endvidere oplyse dine bankinformationer, for at modtage betaling for dit salg.

Kriterier, vurdering og varebeskrivelse
Vi vil kun modtage lovlige varer/tjenesteydelser af gedigen kvalitet, og hvor et forventet hammerslag kan indbringe mindst DKK 800. Vurderingen svarer til den pris, som Lauritz.com forventer, at varen vil opnå, baseret på vores erfaring med tidligere salg af samme type vare. Vurdering er ikke en eksakt videnskab, men en indikation. I sidste ende er det altid køberne, der bestemmer markedsprisen, og den fluktuerer. Det betyder at visse hammerslag vil falde højere eller lavere end vurderingen. Beskrivelsen af varen/tjenesteydelsen til auktionen foretages efter vores undersøgelse og bedste overbevisning. Ved indlevering skal du give os alle oplysninger, du har om varen/tjenesteydelsen, og ved auktionsstart skal du kontrollere, at beskrivelsen heraf er korrekt. Er det ikke tilfældet, skal du omgående give os skriftlig besked. Du skal fremvise billed-ID (pas eller kørekort) ved indlevering. Lader du en anden indlevere din vare for dig, skal vedkommende udover fremvisning af eget ID, også medbringe kopi af dit ID samt en skriftlig fuldmagt.

Salær og hammerslagsgebyr
Vores sælgersalær er 15 % af hammerslagsprisen inkl. moms for hvert solgt varenummer, ligesom der for hvert solgt varenummer pålægges DKK/SEK/NOK 150, EUR 20 i hammerslagsgebyr på salg (ved leasingbiler dog DKK/SEK/NO 600 og EURO 80). Salæret og hammerslagsgebyret dækker omkostningerne til registrering, vurdering, varebeskrivelse, fotografering, internetvisning og opbevaring i auktionsperioden. Salæret, hammerslagsgebyret og omkostninger ved betalingsoverførslerne fratrækkes ved afregningen til dig. Udbetaling sker til det kontonummer, du har oplyst på dit kundenummer. Udbetalingen sker senest 42 dage efter endt auktion eller første hverdag herefter, forudsat at både du og køber har opfyldt jeres forpligtelser.

Købers fortrydelsesret
Hvis køber ikke gennemfører købet eller gør brug af sin fortrydelsesret, sættes varen på auktion igen i dit navn og uden forudgående varsel. Vi forbeholder os retten til at genaktivere varen på auktion indtil den er solgt. Som følge af EU forbrugerrettighedsdirektiv indført den 13. juni 2014 kan køber returnere en vare under fortrydelsesfristen også selvom varen er blevet anvendt. Som sælger pålægges du selv eventuelle tab i forbindelse med en sådan situation.

Usolgte varer
Bliver varen/tjenesteydelsen ikke solgt, skal du hverken betale os salær eller hammerslagsgebyr. Hvis ikke andet er aftalt, har Lauritz.com retten til uden forudgående varsel at sætte varen på internetauktion i endnu en periode. Hvis varen allerede har været på auktion fire gange, kommer den ikke på igen. Du kan blive bedt om at afhente din vare og dette inden 8 dage, med mindre andet aftales. Afhentes varen ikke skal du betale et opbevaringsgebyr på DKK 200 pr. uge. Efter yderligere 3 uger kan vi bortskaffe varen eller sælge den i vores navn til dækning af vores omkostninger.

Moms mv.
Du er ansvarlig for, at du håndterer skatte-, moms- og afgiftsmæssige forhold korrekt. Som privat sælger af brugte varer er du normalt omfattet af brugtmomsordningen og behøver derfor ikke at være momsregistreret. Er du professionel sælger, butik eller producent og sælger du nye og ubrugte varer efter de almindelige momsregler, skal du for at kunne sælge hos os, være momsregistreret i det land, hvor varen sælges. Ønsker du at sælge brugte varer, som du ved købet har taget momsfradrag for, skal disse også sælges med moms. Inden du kan starte med at sælge skal du have indtastet dit momsnummer under 'Min side' – 'Personlige oplysninger' på www.lauritz.com. Ved varer solgt efter brugtmomsordningen beregnes der kun moms af salærer og gebyrer. Ved varer solgt efter almindelige momsregler beregnes der moms af både hammerslag, salærer og gebyrer. Uanset hvilke momsregler der sælges under får du det fulde hammerslag minus salær og gebyrer udbetalt. Du er ansvarlig for at give korrekte oplysninger om varen/tjenesteydelsen, så vi kan vurdere, efter hvilke momsregler varen/tjenesteydelsen skal sælges.

Bud og mindstepris
Bud er synlige, men budgiveren anonym.Alt sælges til højeste bud, uanset vurderingen. Du kan ved indlevering foreslå en mindstepris. Det er auktionshuset, der i henhold til vores overordnede retningslinjer afgør, om der kan/skal sættes en mindstepris på en vare/tjenesteydelse. Som sælger må du ikke byde på dine egne varer. Vi forbeholder os retten til at slette bud, såfremt vi vurderer, at budgivningen ikke er i overensstemmelse med vores retningslinjer.

Afbrydelse af en auktion og tekniske forbehold
Er auktionen i gang og varenummeret vist på internettet, kan varen/tjenesteydelsen ikke trækkes tilbage fra auktionen. Vi forbeholder os dog ret til at tage en vare/tjenesteydelse af auktionen, forlænge auktionen, eller lade den gå om, hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt, fx pga. mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold, velbegrundet tvivl om ejendomsretten eller andet. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske-/ internetproblemer af nogen art, heller ikke selv om det skyldes Lauritz.coms computere eller tekniske forhold.

Mangler og reklamation
Købeloven gælder for køb af varer hos os. Da vi alene er mellemmand (kommissionær) og/eller formidler, er det i sidste ende dig, der skal honorere erstatnings- og køberetlige krav af enhver art. Fremsætter køber krav over for os, kan vi tilbageholde varen eller afregningen over for dig. Fremsætter køber kravet, efter vi har afregnet over for dig, skal du efter påkrav fra os tilbagebetale en sådan del af afregningen, som er nødvendig for at dække købers krav. Overstiger dette krav det afregnede beløb, skal du også betale os det resterende beløb. Hvis en handel er foretaget som led i dit erhverv, bærer du det fulde ansvar for købers krav, herunder erstatningskrav, medmindre kravet alene kan henføres til vores ansvarspådragende adfærd. Det samme gælder produktansvarskrav. Du er endvidere forpligtet til at refundere os eventuelle udgifter, som vi har afholdt i forbindelse med tilbagetagelse af det solgte ved købers ophævelse af købet.

Ejendomsret
Du indestår for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at råde over de indleverede effekter, og for at disse er frie og ubehæftede. Du kan kun indlevere i eget navn eller med skriftlig fuldmagt fra ejeren. Ved indlevering registrerer vi sælgers navn og adresse. Du giver Lauritz.com fuldmagt til at indhente de fornødne tilladelser, der i forbindelse med salget måtte kræves efter gældende lovgivning, f.eks. lovgivning om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed (Washingtonkonventionen/CITES) og kulturværdilovgivningen.

Forsikring
Ved brand, indbrudstyveri og vandskade mv., der skader en vare i vores varetægt, gælder forsikringsaftaleloven. Det er derfor din indbo- eller vareforsikring, der skal dække, hvis den dækker dine ejendele, når de midlertidigt er placeret hos tredjemand. Er det ikke tilfældet, er varen normalt forsikret af os. Erstatningen udgør da max. auktionens vurderingspris med fradrag af salær og hammerslagsgebyr. Har varen på skadestidspunktet opnået et højere bud eller hammerslag, kan dette indgå ved en erstatningsudmåling. Er varen omfattet af de almindelige momsregler, kan en mulig erstatning opgøres til varens kostpris, dog maksimalt 50 % af den pågældende vares anslåede butikspris.

Dine oplysninger
Som kunde hos Lauritz.com er det vigtigt og dit eget ansvar at sikre, at dine personlige informationer er korrekte og fyldestgørende, fx at din e-mail eller bankkontooplysninger er korrekt. Du kan altid lave rettelser under 'Min side' – 'Personlige oplysninger'. Læs mere om, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger i vores Fortrolighedspolitik. Lauritz.com samarbejder med politiet. Derfor udleverer Lauritz.com kundeoplysninger til politiet i det omfang, som er nødvendigt for at assistere politiet i deres efterforskningsmæssige arbejde.

Ændring af vilkår
Vi forbeholder os ret til enhver tid at udarbejde tillæg og ændringer til salgsvilkårene. Du vil få besked om ændringer ved førstkommende log-in på www.lauritz.com, hvor du vil blive bedt om at acceptere ændringerne, før du fortsætter.

Lovvalg og tvister
Medmindre andet følger af lovgivning, der ikke kan fraviges ved aftale, er tvister mellem Lauritz.com og sælger undergivet dansk ret og afgøres ved Københavns Byret efter retsplejelovens regler, herunder reglerne om appel. I sager om forbrugeraftaler gælder retsplejelovens værnetingsregler.

Se i øvrigt alt om handelsvilkår, sortiment og nyheder på www.lauritz.com.