Salgsvilkår

Salgsvilkår

Lauritz.coms salgsvilkår

Denne indleveringskvittering er din dokumentation for, at du har indleveret en vare til salg i kommission på www.lauritz.com. Følgende vilkår gælder for salg af varer og tjenester på www.lauritz.com. Aftalen indgås mellem dig og Lauritz.com A/S, Dynamovej 11 C, 2860 Søborg. CVR 24994570.

Oprettelse som kunde

For at sælge varer og tjenesteydelser hos Lauritz.com, skal du oprette en kundekonto, læse og bekræfte vores købs- og salgsvilkår samt fortrolighedspolitik. Du skal endvidere oplyse dine bankinformationer for at modtage betaling for dit salg.

Kriterier, vurdering og varebeskrivelse

Vi modtager kun lovlige varer/tjenesteydelser af gedigen kvalitet og hvor et forventet salg kan indbringe mindst DKK 800/EUR 100, ved Frimærker, Mønter, sedler og barrer dog DKK 350/EUR 47. Vurdering og prisfastsættelse er baseret på vores erfaring med salg af samme type vare, aktuelle markedstendenser samt sælgers forventninger til salget. Vurdering er ikke en eksakt videnskab, men en indikation. I sidste ende er det altid køberne, der bestemmer markedsprisen, og den fluktuerer. Det betyder, at visse salg vil være højere eller lavere end vurderingen. Ved indlevering skal du give os alle oplysninger, du har om varen/tjenesteydelsen, og før et salg skal du kontrollere, at varebeskrivelsen er korrekt. Er det ikke tilfældet, skal du omgående give os skriftlig besked. Du skal fremvise billed-ID (pas eller kørekort) ved indlevering. Lader du en anden indlevere din vare for dig, skal vedkommende, udover fremvisning af eget ID, også medbringe kopi af dit ID samt en skriftlig fuldmagt.

Sælgersalær og sælgergebyr ved auktioner

Vores sælgersalær er maksimum 15 % af hammerslaget inkl. moms for hvert solgt varenummer. For hvert solgt varenummer pålægges maksimum DKK 200/EUR 27 i sælgergebyr (ved Tidligere leasingbiler dog DKK 600/EUR 80). I visse varekategorier er sælgergebyret lavere,klik her for at se samtlige satser. Sælgersalær og sælgergebyr dækker omkostningerne til registrering, vurdering, varebeskrivelse, fotografering, visning og opbevaring i salgsperioden. 

Salær og gebyr ved ’Køb nu’ I køb nu prisen, som den er angivet på www.lauritz.com, er indeholdt et beløb svarende til købersalæret (25%) og købergebyret (DKK 110/EUR 15), som trækkes fra ved afregningen til dig. Vores sælgersalær udgør maksimum 15 % af ’Køb nu’-prisen inkl. moms fratrukket købersalær og købergebyr. For hvert solgt varenummer pålægges desuden maksimum DKK 200/EUR 27 i sælgergebyr (ved Tidligere leasingbiler dog DKK 600/EUR 80). I visse varekategorier er gebyr og købersalær lavere,klik her for at se samtlige satser. Sælgersalær og sælgergebyr dækker omkostningerne til registrering, vurdering, varebeskrivelse, fotografering, visning og opbevaring i salgsperioden. 

Salærer og gebyrer samt omkostninger ved betalingsoverførslerne fratrækkes ved afregningen til dig. Udbetaling sker til det kontonummer, du har oplyst på dit kundenummer. Udbetaling sker op til cirka 40 bankdage efter salget, forudsat at både du og køber har opfyldt jeres forpligtelser.

Købers fortrydelsesret

Hvis køber ikke gennemfører købet eller gør brug af sin fortrydelsesret, sættes varen til salg igen i dit navn og uden forudgående varsel. Vi forbeholder os retten til at genaktivere varen, indtil den er solgt. Som følge af EU forbrugerrettighedsdirektiv indført den 13. juni 2014 kan køber returnere en vare under fortrydelsesfristen, også selvom varen er blevet anvendt. Som sælger pålægges du selv eventuelle tab i forbindelse med en sådan situation.

Usolgte varer

Bliver varen/tjenesteydelsen ikke solgt, skal du hverken betale salær eller sælgergebyr. Hvis ikke andet er aftalt, har Lauritz.com ret til uden forudgående varsel at sætte varen til salg igen. Er varen fortsat usolgt efter 5 gange på auktion, vil den blive sat til salg med en Køb nu-pris. Hvis en Køb-nu vare forbliver usolgt efter 8 uger, skal prisen justeres inden et nyt salg. Du kan blive bedt om at afhente din vare inden 8 dage, medmindre andet aftales. Afhentes varen ikke, skal du betale et opbevaringsgebyr på DKK 200/EUR 27 pr. uge. Efter yderligere 3 uger kan vi bortskaffe varen eller sælge den i vores navn til dækning af vores omkostninger.

Moms mv.

Du er ansvarlig for, at du håndterer skatte-, moms- og afgiftsmæssige forhold korrekt. Som privat sælger af brugte varer er du normalt omfattet af brugtmomsordningen og behøver derfor ikke at være momsregistreret. Er du professionel sælger, butik eller producent og sælger du nye og ubrugte varer efter de almindelige momsregler, skal du, for at kunne sælge hos os, være momsregistreret i det land, hvor varen sælges. Ønsker du at sælge brugte varer, som du ved købet har taget momsfradrag for, skal disse også sælges med moms. Inden du kan starte med at sælge, skal du have indtastet dit momsnummer under 'Min side' – 'Personlige oplysninger' på www.lauritz.com. Ved varer solgt efter brugtmomsordningen beregnes der kun moms af salærer og gebyrer. Ved varer solgt efter almindelige momsregler beregnes der moms af både salg, salærer og gebyrer. Uanset hvilke momsregler, der sælges under, får du det fulde salg minus salær og gebyrer udbetalt. Du er ansvarlig for at give korrekte oplysninger om varen/tjenesteydelsen, så vi kan vurdere, efter hvilke momsregler varen/tjenesteydelsen skal sælges.

Bud og Startbud

Bud er synlige, men budgiveren anonym. Auktionsvarer sælges til højeste bud, uanset vurderingen. Du kan ved indlevering aftale et startbud. Det er auktionshuset, der i henhold til vores overordnede retningslinjer afgør, om der kan/skal sættes et startbud på en vare/tjenesteydelse. Som sælger må du ikke byde på dine egne varer. Vi forbeholder os retten til at slette bud, såfremt vi vurderer, at budgivningen ikke er i overensstemmelse med vores retningslinjer.

Køb nu

Du kan ved indlevering aftale en fast pris på din vare. Det er auktionshuset, der afgør Køb nu-prisen. 

Afbrydelse af en auktion/et salg og tekniske forbehold

Er en auktion/et salg i gang, kan varen/tjenesteydelsen ikke trækkes tilbage. Vi forbeholder os dog ret til at stoppe en auktion/et salg, forlænge auktionen/salget eller lade auktionen/salget gå om, hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt, fx pga. mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold eller velbegrundet tvivl om ejendomsretten. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske-/ internetproblemer af nogen art, heller ikke selv om det skyldes Lauritz.com’s computere eller tekniske forhold.

Mangler og reklamation

Købeloven gælder hos os. Da vi alene er mellemmand (kommissionær) og/eller formidler, er det i sidste ende dig, der skal honorere erstatnings- og køberetlige krav af enhver art. Fremsætter køber krav over for os, kan vi tilbageholde varen eller afregningen over for dig. Fremsætter køber kravet efter vi har afregnet over for dig, skal du efter påkrav fra os tilbagebetale en sådan del af afregningen, som er nødvendig for at dække købers krav. Overstiger dette krav det afregnede beløb, skal du også betale os det resterende beløb. Hvis en handel er foretaget som led i dit erhverv, bærer du det fulde ansvar for købers krav, herunder erstatningskrav, medmindre kravet alene kan henføres til vores ansvarspådragende adfærd. Det samme gælder produktansvarskrav. Du er også forpligtet til at refundere os eventuelle udgifter, som vi har afholdt i forbindelse med tilbagetagelse af det solgte ved købers ophævelse af købet.

Ejendomsret

Du indestår for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at råde over de indleverede effekter samt for at disse er frie og ubehæftede. Du kan kun indlevere i eget navn eller med skriftlig fuldmagt fra ejeren. Ved indlevering registrerer vi sælgers navn og adresse. Du giver Lauritz.com fuldmagt til at indhente de fornødne tilladelser, der i forbindelse med salget måtte kræves efter gældende lovgivning. 

Forsikring

Ved brand, indbrudstyveri og vandskade mv., der skader en vare i vores varetægt, gælder forsikringsaftaleloven. Det er derfor din indbo- eller vareforsikring, der skal dække, hvis den dækker dine ejendele, når de midlertidigt er placeret hos tredjemand. Er det ikke tilfældet, er varen normalt forsikret af os. Erstatningen udgør da maks. varens vurderingspris/pris med fradrag af salær og gebyr. Har varen på skadestidspunktet opnået et højere bud eller hammerslag, kan dette indgå ved en erstatningsudmåling. Er varen omfattet af de almindelige momsregler, kan en mulig erstatning opgøres til varens kostpris, dog maksimalt 50 % af den pågældende vares anslåede butikspris.

Dine oplysninger

Som kunde hos Lauritz.com er det vigtigt – og dit eget ansvar – at sikre, at dine personlige informationer er korrekte og fyldestgørende, fx at din e-mailadresse eller bankkontooplysninger er korrekte. Du kan altid lave rettelser under 'Min side' – 'Personlige oplysninger'. Læs mere om, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger, i vores Fortrolighedspolitik. Lauritz.com samarbejder med politiet. Derfor udleverer Lauritz.com kundeoplysninger til politiet i det omfang, som er nødvendigt for at assistere politiet i deres efterforskningsmæssige arbejde.

Ændring af vilkår

Vi forbeholder os ret til enhver tid at udarbejde tillæg og ændringer til salgsvilkårene. Du vil få besked om ændringer ved førstkommende log-in på Lauritz.com, hvor du vil blive bedt om at acceptere ændringerne, før du fortsætter.

Lovvalg og tvister

Medmindre andet følger af lovgivning, der ikke kan fraviges ved aftale, er tvister mellem Lauritz.com og sælger undergivet dansk ret og afgøres ved Københavns Byret efter retsplejelovens regler, herunder reglerne om appel. I sager om forbrugeraftaler gælder retsplejelovens værnetingsregler. Se mere på www.lauritz.com. 

Senest opdateret 16.01.2023

Download pdf