Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Följande villkor gäller vid försäljning av varor och tjänster på www.lauritz.com.
Avtalet har ingåtts mellan dig och Lauritz.com A/S, Dynamovej 11C, 2860 Søborg, Danmark, CVR 24994570.

Kundkonto
För att kunna sälja varor och tjänster hos Lauritz.com måste du först skapa ett kundkonto samt läsa och godkänna våra köp- och försäljningsvillkor och vår sekretesspolicy. Dessutom måste du lämna dina bankuppgifter för att kunna ta emot betalning för din försäljning.

Kriterier, värdering och varubeskrivning
Vi tar endast emot lagliga och fullgoda varor och tjänster där ett förväntat klubbslag kan inbringa minst SEK 800. Utropspriset motsvarar det pris som Lauritz.com förväntar att varan kommer att uppnå baserat på vår erfarenhet från tidigare försäljning av samma typ av vara. Värdering är inte en exakt vetenskap, utan en indikation. I slutänden är det köparna som avgör marknadspriset, och det fluktuerar. Det innebär att vissa klubbslag kommer att bli högre och vissa lägre än utropspriset. Beskrivningen av varan eller tjänsten för auktion sker efter vår undersökning och efter vår bästa övertygelse. Vid inlämningen måste du förse oss med samtliga upplysningar du har om varan eller tjänsten. Omedelbart efter auktionsstart ska du kontrollera att varubeskrivningen är korrekt. Om så inte är fallet måste du omgående meddela detta skriftligen till oss. Du måste uppvisa ID med foto (pass eller körkort) vid inlämning. Om någon annan lämnar in din vara å dina vägnar ska vederbörande utöver eget ID också ta med sig en kopia av ditt ID och en skriftlig fullmakt.

Provision och klubbslagsavgift
Vår säljprovision för varje sålt varunummer är 15 % av klubbslaget inkl. moms, och för varje varunummer tillkommer det även SEK/DKK/NOK 150, EUR 20 i klubbslagsavgift för försäljning (för leasingbilar dock DKK/SEK/NOK 600 och EUR 80). Provisionen och klubbslagsavgiften täcker alla kostnader vid försäljningen, däribland registrering, värdering, varubeskrivning, fotografering, internetvisning och förvaring under auktionsperioden. Provision, klubbslagsavgift och eventuella betalningskostnader dras av vid avräkningen till dig. Utbetalning sker till det kontonummer som du har angivit i ditt kundkonto. Utbetalningen sker senast 42 dagar efter avslutad auktion eller första vardag därefter, under förutsättning att både du och köparen har uppfyllt era förpliktelser.

Köparens ångerrätt
Om köparen inte fullföljer köpet eller utnyttjar sin ångerrätt sätts varan utan föregående varsel på auktion igen i ditt namn. Vi förbehåller oss rätten att sätta varan på auktion igen till dess att den blir såld. Som en följd av EU:s konsumenträttsdirektiv som gäller från 13 juni 2014 har köparen rätt att returnera en vara under ångerperioden även om varan har använts. Som säljare ansvarar du för eventuella förluster i samband med en sådan situation.

Osålda varor
Om varan eller tjänsten inte blir såld behöver du varken betala någon provision eller klubbslagsavgift. Om inte annat har avtalats har Lauritz.com rätt att utan föregående meddelande sätta varunumret på auktion i ytterligare en period. Om varunumret redan har varit på auktion fyra gånger så läggs det inte ut fler gånger. Du kan bli ombedd att hämta upp din vara inom 8 dagar, såvida inte annat har avtalats. Om du inte hämtar din vara tillkommer en förvaringsavgift på SEK 200 per vecka, och efter ytterligare 3 veckor kan vi avyttra varan utan ytterligare meddelande eller sälja den i vårt namn för att täcka våra omkostnader.

Moms etc.
Du är ansvarig att följa gällande skatte-, moms- och utgiftsregler. Om du som privatperson säljer begagnade varor omfattas du normalt av reglerna för vinstmarginalbeskattning och behöver inte vara momsregistrerad. Om du är en professionell säljare, butik eller producent som önskar sälja nya och oanvända varor hos oss efter de allmänna momsreglerna måste du vara momsregistrerad i det land där varan säljs. Om du vill sälja begagnade varor som du tidigare dragit av momsen för ska dessa också säljas med moms. Innan du kan börja sälja måste du ange ditt momsregistreringsnummer under 'Min sida' – 'Personuppgifter' på www.lauritz.com. För varor som säljs enligt reglerna för vinstmarginalbeskattning beräknas moms endast på provision och avgifter. För varor som säljs enligt allmänna momsregler beräknas moms på både klubbslag, provision och avgifter. Som säljare erhåller du fullt klubbslagsbelopp minus säljprovision och avgifter, oavsett vilka momsregler som gäller vid försäljningen. Det är ditt ansvar att lämna korrekta upplysningar om varan eller tjänsten så att det går att avgöra enligt vilka momsregler den ska säljas.

Bud och bevakningspris
Alla bud är synliga, men budgivarna är anonyma. Allt säljs till högsta bud, oavsett utropspris. Vid inlämning kan du föreslå ett bevakningspris. Det är auktionshuset som i enlighet med övergripande riktlinjer avgör om ett bevakningspris kan eller ska sättas på en vara eller tjänst. Som säljare får du inte lägga bud på dina egna varor. Vi förbehåller oss rätten att annullera bud om vi bedömer att budgivningen inte sker i enlighet med våra riktlinjer.

Avbrytande av en auktion och tekniska problem
Om auktionen har påbörjats och varunumret visas på internet kan varan eller tjänsten inte dras tillbaka från auktionen. Vi förbehåller oss dock rätten att ta bort en vara eller tjänst från auktionen, förlänga eller låta auktionen gå om då vi anser att detta är lämpligt, t.ex. på grund av misstanke om missbruk, fel, tekniska problem, anledning till tvivel kring äganderätten eller andra förhållanden. Vi ansvarar inte för någon typ av förseningar, driftstörningar, tekniska problem eller internetproblem oavsett art, även om de skulle bero på Lauritz.coms datorer eller tekniska system.

Brister och reklamation
Den danska köplagen gäller vid köp av varor hos oss. Då vi bara är en mellanhand (kommissionär) och/eller förmedlare är det du som säljare som bär det slutliga ansvaret för varje typ av ersättningskrav och köprättsliga krav. Om köparen framför krav på oss kan vi komma att hålla tillbaka varan eller avräkningen till dig. Om du redan har erhållit avräkningen när köparen framför sina krav ska du på vår begäran återbetala den del av den mottagna avräkningen som krävs för att täcka köparens krav. Överstiger köparens krav det avräknade beloppet måste du också betala det överskjutande beloppet till oss. Om handeln sker som ett led i en näringsverksamhet bär du det fulla ansvaret för köparens krav, inklusive ersättningskrav, såvida inte kravet enbart kan härledas till vårt ansvarslösa agerande. Detsamma gäller även produktansvarskrav. Du är dessutom skyldig att återbetala eventuella utgifter som vi ådrar oss i samband med återtagande av den sålda varan då köparen häver köpet.

Äganderätt
Du går i god för att ha oinskränkt äganderätt och dispositionsrätt till de föremål du lämnar in och att alla dessa är fria och obelånade. Du kan bara lämna in föremål i ditt eget namn eller med ägarens skriftliga fullmakt. Vid inlämning registrerar vi säljarens namn och adress. Du ger Lauritz.com fullmakt att erhålla nödvändiga tillstånd som krävs i förbindelse med försäljningen i enlighet med gällande lagstiftning, t.ex. lagar om skydd av vilda djur och växter genom handelskontroll (CITES/Washingtonkonventionen) och lagar för kulturvärdesskydd.

Försäkring
I händelse av brand, inbrott och vattenskada som drabbar ett föremål i Lauritz.coms förvar hänvisas till villkoren i den danska försäkringslagen. Det innebär att det är din egen hemförsäkring eller varuförsäkring som skall täcka detta om den omfattar föremål som tillfälligt är placerade hos tredje part. Om din försäkring inte täcker detta omfattas varan vanligtvis av vår försäkring. Ersättningen utgör då högst den på auktionen angivna utropspriset med avdrag för provision och klubbslagsavgift. Om varan vid tidpunkten för skadan har ett högre bud eller fått ett högre klubbslag kan hänsyn komma att tas till detta vid beräkning av ersättning. Om den inlämnade varan omfattas av allmänna momsregler kan eventuell ersättning uppgå till självkostnadspris, dock högst till 50 % av rekommenderat butikspris.

Dina kunduppgifter
Som kund hos Lauritz.com är det viktigt, och ditt ansvar, att se till att dina personuppgifter är korrekta och fullständiga, d.v.s. att bland annat din e-postadress och dina bankuppgifter är korrekt angivna. Du kan alltid göra rättelser under 'Min sida' – 'Personuppgifter'. Läs mer om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i vår sekretesspolicy. Lauritz samarbetar med polisen. Därför lämnar Lauritz ut kunduppgifter till polisen i den mån det är nödvändigt för att assistera polisen i deras undersökningsarbete.

Ändring av villkor
Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra tillägg till och ändra dessa försäljningsvillkor. Du meddelas detta nästa gång du loggar in på www.lauritz.com, och kommer då också att ombedjas godkänna ändringarna innan du fortsätter.

Tillämplig lagstiftning och tvister
Såvida inte tvingande lagstiftning kräver annat ska tvister mellan Lauritz.com och säljare tolkas enligt dansk lag och avgöras vid Københavns Byret i enlighet med den danska rättegångsbalkens regler, inklusive regler om överklagan. I frågor som rör konsumentavtal gäller den danska rättegångsbalkens domstolsregler.

Mer information om handelsvillkor, sortiment och nyheter finns på www.lauritz.com.